PENETRACE

Penetrace – co o nich víme?

Penetrace obecně patří mezi velmi často používané termíny. V podání některých prodejců mají dokonce nádech zázračného materiálu (technologického postupu), který dokáže nevídaným způsobem upravit i nevhodný podklad pro následnou aplikaci povrchové úpravy.


Pokusím se na základě praktických zkušeností poněkud objasnit po...

Penetrace – co o nich víme?

Penetrace obecně patří mezi velmi často používané termíny. V podání některých prodejců mají dokonce nádech zázračného materiálu (technologického postupu), který dokáže nevídaným způsobem upravit i nevhodný podklad pro následnou aplikaci povrchové úpravy.


Pokusím se na základě praktických zkušeností poněkud objasnit pojem penetrace a jeho význam pro úpravu podkladů.


Pojem penetrační nátěr se zřejmě nejvíce rozšířil v 60–70 letech v souvislosti s prováděním izolací ve významu asfaltové penetrace pod asfaltové pásy. Obvykle se používal materiál AS 04, případně vodní asfaltová emulze známá pod značkou Gumoasfalt. Název penetrace má původ v anglickém slově „penetration – pronikání“, které přesně vystihuje jeho podstatu. Jedná se skutečně o pronikání nosného media o specifi ckých vlastnostech do pokladu. Toto médium nese účinnou složku, která zajišťuje požadované vlastnosti podkladu. Z výše uvedeného vyplývá, že nosné medium nemusí být vždy voda (jak je někdy mylně prezentováno), ale řídí se vlastnostmi účinné složky. Kromě vody to tedy mohou být prakticky všechna rozpouštědla a i další chemické přípravky používané v nátěrových či jiných technologiích.


Funkce penetrace – obecně ji lze charakterizovat ve třech úrovních: – zpevnění nesoudržných podkladů – sjednocení nasákavosti podkladu – zvýšení přídržnosti následné povrchové úpravy


Uvedené funkce se pokusím popsat podrobněji: Při zpevňování nesoudržných podkladů se od penetračních nátěrů často očekává nemožné. I velmi pronikavý penetrační nátěr (nosné medium na bázi lakového benzinu) pronikne na běžně zvětralém povrchu do hloubky jen 1 mm. Pokud je povrch zvětralý do větších hloubek nelze jej pouze penetračním nátěrem zpevnit. Důvodem jsou nesoudržné spodní vrstvy, kam penetrace prostě nepronikne. I u těchto případů však penetrace vytvoří pevnou povrchovou vrstvu (konečně při povrchu je i její největší koncentrace), ale není možné zpevnit velké tloušťky materiálů (s výjimkou tlakových penetrací, což je ale jiná technologie). Nejrozšířenější je penetrace povrchu pod vnitřní barvy po oškrábání původních nátěrů nebo odstran ění tapet.

Sjednocení nasákavosti podkladů je velmi důležité u silikátových nátěrových hmot, které při vytvrzování reagují v závislosti na vlhkosti podkladu a nejednotná vlhkost může vést k různobarevným skvrnám.

Zvýšení přídržnosti následné povrchové úpravy je vhodné všude tam, kde je podklad hutný, tvrdý nebo nenasákavý. Zde vlastně penetrace plní funkci spojovacího mostu mezi podkladem a požadovanou povrchovou úpravou.
Podklady můžeme rozdělit do čtyř základních kategorií: – pevné hutné nenasákavé – porézní nasákavé lehce křídující – porézní písčité zvětralé – porézní zvětralé znečistěné


Při návrhu penetrace doporučuji respektovat následující zásady:

–  Volit vždy penetraci, která chemicky odpovídá povrchové úpravě (tedy pod disperzní barvy disperzní penetraci, pod silikát silikátovou atd.). Výrobci   nátěrových hmot obvykle mají přímo pro konkrétní výrobek daný penetrační nátěr.

– Nanášet penetrační nátěr doporučeným způsobem, ale vždy jenom tolik, kolik podklad nasákne, a rovnoměrně. Pokud totiž je nanesené množství větší, vytvoří se na podkladu z penetrace, která se nevsákne, lesklé plochy (zrcadla). Ty naopak působí jako separační vrstva a mohou přídržnost zhoršit. U technologií (silikáty) citlivých na vlhkost podkladu může dojít k problémům s barevností.

– Preferovat vždy mechanické nanášení penetrace před stříkáním – dochází k lepšímu zapracování materiálu do podkladu.

– Následné přetírání dlouho neodkládat. Pokud penetrační prostředek úplně zaschne (vytvrdne), je napojení dalšího nátěru problematické. Ideální odstup mezi penetrací a dalším nátěrem je 1–3 dny.

– Při penetrování (jde vlastně o nátěr transparentním materiálem) zakrýt přilehlé konstrukce a chránit je od znečištění. Např. skla oken znečistěna silikátovou penetrací lze umýt jedině kladivem.

– Dodržovat poměry ředění udané výrobcem.

– Vždy je vhodné si vyžádat posouzení podkladu odborným pracovníkem dodavatele nátěrového systému.

Zmiňme se ještě o skupině tzv. fi ltračních penetrací, které mají za úkol fi xovat znečisťující látky v podkladu (nikotin, saze atd.) a tak zajistit čistý povrch. Pokud se jedná o materiály ředitelné vodou je nutné zajistit minimální teplotu podkladu, povrchu i ovzduší + 15°C. Důvodem je, že tyto speciální izolační nátěry musí rychle zaschnou a uzavřít nečistoty pod sebou. Pokud vysychají dlouho, je pravděpodobnost průniku nečistot ve vlhkém prostředí mnohem větší.
Závěrem dlužno upozornit na skutečnost, že penetrace nelze přeceňovat, ale ani podceňovat. Mají své pevné místo v nátěrových technologiích a jejich správné a odborné použití umožní ulehčení a zkvalitnění většiny povrchových úprav.

Více