Spotřeba

Potřebuji podhodit m2
Potřebujete kg podhozu Capatect 030.
3.5 kg/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect SANIERSYSTEM 030 - 30kg

859297

Suchá maltovina s vápenocementovým pojivem pod sanační omítky.

Vlastnosti

  • odolává mrazu i solím
  • výborná přilnavost k podkladu
  • vysoce prodyšná
  • PODHOZ / ŠPRIC
  • Spotřeba: 5 kg/m2
  • Vydatnost: 6 m2/bal.

Více

421,08 Kč vč. DPH

348,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect SANIERSYSTEM 030 - 30kg 0.1667
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Saniersystem 030 podhoz
 
 
Postřiková malta (vrstva na zvýšení přilnavosti) na nasákavé podklady v systému sanačních omítek Capatect podle WTA. Certifikována podle WTA 2-9-04.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Hotová namíchaná, rychle tuhnoucí postřiková malta jako vrstva na zvýšení přilnavosti mezi zdivem a následnými omítkami. Speciálně sladěná se systémem sanačních omítek Capatect podle WTA za účelem vytvoření přilnavé vrstvy ve formě postřiku před nanášením omítek Capatect Saniersystem 031 porézní jádro a Capatect Rapid sanační omítka.
 
Vlastnosti -  pojivová báze: cement s malým množstvím organických přísad -  vysoká propustnost pro vodní páry
 
Balení pytle o obsahu 30 kg
 
Odstín cementově šedý
 
Skladování V suchu, chraňte proti vlhkosti, jako cement.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Vlhké nasákavé zdivo s obsahem solí, na vnitřních i venkovních plochách.
 
Příprava podkladu Původní starou nebo poškozenou omítku úplně otlučte minimálně do výše 80 cm nad poškozenou zónu. Zdivo důkladně očistěte. Drobivé křehké části, nečistoty, prach, staré živičné nátěry a jiné látky s odpuzujícími účinky odstraňte. Drobivá malta ve spárách se musí vyškrábat minimálně do hloubky 2 cm. Otlučená stará omítka s obsahem solí se musí okamžitě odstranit.
 
Příprava materiálu Na jeden pytel 30 kg nalijte potřebné množství studené a čisté vody (cca 5,0 l) do kbelíku na maltu a pomalu přidávejte suchou maltovou směs. Míchejte silným míchadlem cca 2 minuty a rozdělejte tak, aby hmota neobsahovala hrudky a byla homogenní. Na rozdělání materiálu lze použít míchačku s nuceným mícháním nebo s volným násypem materiálu. Je-li zapotřebí, může se konzistence po krátké době zrání dodatečně upravit malým přídavkem vody. Doba zpracování činí v závislosti na povětrnostních podmínkách cca 1 hodinu.
 
Nanášení materiálu Silně nasákavé podklady v případě potřeby předem navlhčete. Rozmíchanou mokrou maltu nahazujte manuálně nebo strojně postřikovým způsobem. Zdivo musí mírně prosvítat, smí být pokryto jen asi z 50 %. Před dalším nanášením se musí dodržet doba tuhnutí minimálně 24 hodin (v závislosti na povětrnostních podmínkách). Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.
 
Spotřeba Cca 5,0 kg/m2 suché maltové směsi při postřikovém nanášení. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát rozsypáním a smršťováním. Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování.
 
Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. 
 

Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude post řiková malta za 24 hodin vyschlá na povrchu, proschlá a schopná dalšího nanášení. Malta vysychá vlivem hydratace a fyzikálně, tzn. odpařováním záměsové vody. V chladném období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dochází k prodloužení vysychání.
 
Čištění nářadí Nástroje čistěte okamžitě po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Dráždivý. Obsahuje cement. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
 
Třída nebezpečnosti podle VbF (vyhláška o hořlavých kapalinách): neuvádí se
 
Předpisy ADR/RID: neuvádí se
 
Určeno jen k průmyslovému použití!
 
Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu 17 01 00.
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.