Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect SANIERSYSTEM 033 - 20kg

859297

Sanační štuk. Hotová minerální suchá omítka.

Vlastnosti

  • odolává mrazu i solím
  • vysoce prodyšná
  • vodoodpudivá
  • Spotřeba: 2-6 kg/m2
  • Vydatnost: 5 m2/bal. - při spotřebě 4kg/m2

Více

423,50 Kč vč. DPH

350,00 Kč bez DPH

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect SANIERSYSTEM 033 - 20kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Saniersystem 033 Hlazená omítka
 
Jemná omítka na zhotovení hladkého rovného povrchu (štukové omítky) ke zpracování plstěným hladítkem v systému sanačních omítek Capatect.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Účel použití: Hotová namíchaná minerální jemná omítka o maximální zrnitosti 1,0 mm. Na zvláště hladké povrchové plochy v systému sanačních omítek Capatect podle WTA a na sanační omítku Capatect Rapid sanační omítka do venkovních i vnitřních prostorů..
 
Rozsah využití: Od horního okraje terénu ve vnějších prostorech a na vnitřních plochách stěn. Vhodné jsou i nosné minerální podklady při sanaci fasád s vloženou vrstvou textilní skelné tkaniny Capatect nebo bez ní.
 
Vlastnosti -  pojivová báze: vápno a cement - malé množství organických přísad -  odolná proti mrazu a rozpuštěným solím -  vysoká propustnost pro vodní páry -  vodoodpudivá pro tekoucí vodu -  práškovitá konzistence
 
Technická data -  koeficient odporu proti difúzi vodních par: µ < 15 -  pevnost v tlaku za 28 dnů: βd = 2,0 - 2,5 N/mm2 -  hustota: 1,2 kg/dm3 -  hloubka pronikání kapilární vody (24 h): 3 - 5 mm -  přilnavost v tahu: > 0,1 N/mm2 - maximální zrnitost: 1,0 mm
 
Balení 20 kg
 
Odstín přírodní bílý
 
Skladování V suchu, chraňte proti vlhkosti, jako cement.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady -  sanační omítka Capatect Rapid  -  nosné minerální podklady
 
Příprava podkladu Silně nasákavé podklady předem dostatečně navlhčete. Co se týče aplikace v oblasti sanace fasád, odkazujeme na brožuru Capatect - sanace fasád.
 
Příprava materiálu Na jeden pytel 25 kg nalijte potřebné množství studené a čisté vody (cca 6 l) do kbelíku na maltu a pomalu přidávejte suchou maltovou směs. Míchejte silným míchadlem cca 2 - 3 minuty a rozdělejte tak, aby hmota neobsahovala hrudky.  Na rozdělání Capatect Saniersystem 033 omítky hlazené se nejlépe hodí míchačky s nuceným mícháním nebo s volným násypem materiálu. Nejprve nalijte asi 3/4 potřebného množství vody, pak naplňte suchou maltovou směs a během procesu míchání přidávejte zbývající vodu. Doba míchání cca 2 - 3 minuty. Je-li zapotřebí, může se konzistence po krátké době zrání dodatečně upravit malým množstvím vody.

Při použití míchaček s nuceným mícháním nebo omítacích strojů je třeba dávat pozor na to, aby se malta nemíchala příliš dlouho. U dodávky v kontejnerech se Capatect Saniersystem 033 omítka hlazená míchá namontovanou kontinuální míchačkou HM 200 (dlouhá míchací trubice).  Doba zpracování činí v závislosti na povětrnostních podmínkách cca 1 hodinu.
 
Nanášení materiálu Capatect Saniersystem 033 omítka hlazená se nanáší manuálně v rovnoměrné tloušťce vrstvy 2 až 3 mm. Během procesu tvrdnutí se povrch uhladí nebo upraví plstěným hladítkem. Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.
 
Spotřeba Cca 4,0 kg/m2. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát rozsypáním a smršťováním. Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování.
 
Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. Omítku Capatect Saniersystem 033 omítka hlazená chraňte proti příliš rychlé ztrátě vody („zprahnutí“).
 
Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude Capa tect Saniersystem 033 omítka hlazená za 24 hodin vyschlá na povrchu.  Za teplého počasí se musí provádět opatření proti příliš rychlému vysychání povrchu omítky.  Malta vysychá vlivem hydratace a fyzikálně, tzn. odpařováním vody na rozdělání.  V chladném období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dochází k prodloužení vysychání.
 
Čištění nářadí Čistění pracovního nářadí a přístrojů se provádí okamžitě po použití vodou.
 
Závěrečný nátěr Po zatvrdnutí minimálně 5 dnů se podle potřeby může nanášet následný nátěr jako barevná úprava. Jako nátěrové systémy jsou vhodné jen nátěry o vysoké difúzi vodních par jako fasádní barva Sylitol, fasádní barva AmphiSilan a fasádní vápenná barva Calcimur. Ve vnitřních prostorech lze použít i vnitřní vápennou barvu Calcimur.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Dráždivý Obsahuje vápenný hydrát, cement. Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží . Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Třída nebezpečnosti podle VbF (vyhláška o hořlavých kapalinách): neuvádí se Předpisy ADR/RID: neuvádí se Určeno jen k průmyslovému použití!
 
Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu: Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (kod 16 03 03). Vytvrzené zbytky materiálu: Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 (kod 10 13 11). Znečištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10). 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.