Spotřeba

Potřebuji sanovat m2
Potřebujete kg sanační omítky Captect Rapid.
18 kg/m2 Při spotřebě 2cm/m2.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect RAPID - 20kg

859302

Jednovrstvá sanační omítka pro rychlou a snadnou sanaci vlhkého zdiva.

Vlastnosti

  • vysoce prodyšná
  • hydrofobní
  • vysoký obsah velkých pórů
  • minimální kapilární nasákavost

Více

561,44 Kč vč. DPH

464,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect RAPID - 20kg 0.9
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Rapid Sanační omítka
 
Sanační omítka na vytváření suchých omítkových ploch bez výkvětu solí. Rychlé a snadné zpracování. Certifikováno podle WTA (2-9-04).
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Hotová hydrofobní minerální sanační omítka na vlhké zdivo nebo na zdivo s obsahem solí za účelem dosažení suchého povrchu bez výkvětů ve vnitřních a vnějších prostorech.  Funkce sanační omítky Capatect Rapid nespočívá ve vysoušení zdiva, ale je dosažena pečlivým sladěním vlastností materiálu. Proto dochází k přesunu odpařovací zóny oproti běžným omítkám z povrchu do sanační omítky Capatect Rapid. Tím se krystaly solí budou usazovat ve spleti pórů a vlhkost zdiva se dostává na povrch omítky výhradně jako vodní páry.
 
Vlastnosti - pojivová báze: vápno a cement s lehkými minerálními přísadami - odolná proti mrazu a rozpuštěným solím - vysoký obsah vzdušných pórů - vysoká propustnost pro vodní páry - vysoká vodoodpudivost - nepatrná kapilární vodivost - vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům 
 
Technická data - kapilární pohlcování vody w24 = 1,1 kg/m2 - schopnost zadržování vody: 87 % - obsah vzdušných pórů v čerstvé maltě: 30 % obj. - hodnota odporu proti difúzi vodních par: µ = 6 - porozita: 52 % obj. - pevnost v tlaku po 28 dnech: ßd = 2,8 N/mm2 - poměr pevnosti: ßd/ßBz = 2,9 - hrubá hustota čerstvé malty: 1,1 kg/dm3
 
Balení Pytle o obsahu 20 kg
 
Odstín Cementově šedý
 
Skladování V suchu, chránit před vlhkem, jako cement.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Vlhké zdivo a zdivo s výskytem solí, lze použít na vnitřní i vnější plochy. Postřiková malta musí být dostatečně vytvrzená (minimálně 24 hodin).
 
Příprava podkladu Stávající staré poškozené omítky otlučte minimálně 80 cm nad horní hranici vlhkosti nebo nad zónu výkvětu solí. Odstraňte křehké části, nečistoty, prach a staré bitumenové nátěry. Spáry vyškrábejte minimálně 2 cm do hloubky. Otlučená stará omítka se musí ihned odvézt. Dále se zdivo musí důkladně očistit. Postřikovou maltu Capatect Saniersystem 030 podhoz nanášejte formou postřiku (aby pokryla cca 60 % plochy) a nechte vyschnout nejméně 24 hodin.
 
Příprava materiálu Na každý pytel o hmotnosti 20 kg použijte potřebné množství studené, čisté vody (cca 6 l), dejte do kbelíku na maltu a pomalu přidávejte suchou maltu. Silným míchadlem míchejte do těstovité konzistence bez hrudek.  Na míchání se nejlépe se hodí míchačky s nuceným mícháním nebo míchačky s volným

násypem materiálu. V případě potřeby lze konzistenci po krátké době zrání naředit vodou. Dobu míchání je vždy nutno volit tak, aby bylo dosaženo předepsané hustoty čerstvé malty! Na strojní zpracování se mohou použít také vhodné omítací stroje.
 
Nanášení materiálu Nasákavé podklady předem navlhčete. Sanační omítka Capatect Rapid se nanáší na rovný podklad na vyschlý předchozí postřik Capatect Saniersystem 030 podhoz v jedné vrstvě o tloušťce minimálně 2 cm manuálně (lžící) nebo omítacím strojem, urovná se latí a v mírně ztvrdlém stavu se vyhladí nebo se vytvoří povrchová struktura. U větších nerovností podkladu doporučujeme nanést vyrovnávací vrstvu sanační omítky Capatect Rapid, jejíž povrch se zdrsní kovovým hřebenem na omítky. Po vytvrzení naneste zbývající tloušťku omítky a rozetřete nebo vytvořte povrchovou strukturu.  Utváření povrchu: Sanační omítka Capatect Rapid nevyžaduje z technického hlediska žádnou další vrstvu. Pokud se požaduje zvláště hladký povrch nebo pokud je třeba přizpůsobit povrch dané struktuře sousední omítky, lze samozřejmě na sanační omítku Capatect Rapid nanášet jiné materiály. Krycí vrstvy, svrchní omítky nebo nátěry nesmí negativně ovlivnit propustnost omítky pro vodní páry. Je-li třeba dosáhnout hladkého povrchu, nanese se na sanační omítku Capatect Rapid hladká omítka Capatect Saniersystem 033 omítka hlazená.  Pokud se bude nanášet minerální krycí omítka jako Pergit Kratzputz zdrsní se povrch sanační omítky Capatect Rapid v mírně zatvrdlém stavu vodorovně kovovým hřebenem na omítky Capatect. Krycí omítky jako Pergit Reibputz Plus, MK-Reibputz, Capatect SIStrukturputz nebo Capatect SH-Strukturputz, minerální nátěry a fasádní barvy jako Sylitol, AmphiSilan, vápenná barva Calcimur nebo vnitřní vápenná barva Calcimur se nanášejí na vyschlou sanační omítku Capatect Rapid. Doba vysychání činí u vrstvy omítky 2 cm cca 2 týdny.
 
Skladba vrstev Skladbu sanačního systému Capatect je třeba zvolit podle stavu vlhkosti a zasolení konkrétní stavby. Pro návrh skladby kontaktujte obchodní zástupce společnosti Český Caparol.
 
Spotřeba Cca 9 kg/m2/1cm tloušťky nanesené vrstvy. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát při zpracování a smršťování. Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování. 
 
Podmínky zpracování Nanášení při teplotě nižší než + 5°C (teplota objektu, materiálu a vzduchu) i za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy, popřípadě při poklesu pod teplotu rosného bodu není povoleno. Sanační omítku Capatect Rapid chraňte proti příliš rychlému vysychání (odpařování vody).
 
Upozornění Aby se zabránilo působení deště během fáze vysychání, zakryjte plochy případně plachtami.  Za vysoké vlhkosti vzduchu například ve sklepních prostorech se může podpořit vysychání vysoušecími přístroji. Ve vnitřních prostorech se po omítání nesmí příliš rychle topit, aby se zabránilo vzniku trhlin vlivem napětí v omítce. Dejte pozor na to, že z důvodu nasákavosti, druhu a struktury podkladu i jednotlivých vrstev, vlivů okolí a světelných poměrů i výkyvů surovinového složení může docházet ke vzniku rozdílných barevných odstínů. Nároky nebo reklamace z důvodu barevných odchylek, podmíněných uvedenými příčinami, nelze uplatňovat.
 
Doba schnutí Sanační omítka Capatect Rapid bude vyschlá na povrchu za 24 hodin při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Za teplého počasí se musí provádět opatření proti příliš rychlému vysychání. Malta vysychá na principu hydratace a fyzikálně, to znamená vypařováním záměsové vody. V chladném ročním období nebo za vysoké vlhkosti vzduchu proto probíhá zpomalené vysychání. Tehdy mohou soli proniknout do celého průřezu omítky.
 
Čištění nářadí Nářadí a pracovní nástroje umyjte ihned po použití vodou. 

Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Dráždivý. Obsahuje vápenný hydrát, cement. Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odlolžte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Určeno jen k průmyslovému zpracování!
 
Likvidace Skládky stavební suti nebo sběrná místa problémových látek. Nelikvidujte s domovním odpadem. Zabraňte proniknutí do kanalizace, zeminy nebo do vody.  
 
Zbytky přípravku likvidujte jako anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (kód 16 03 03). Znečištěné obaly likvidujte jako obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kód 15 01 10). Vytvrzené zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.