Spotřeba

Potřebuji sanovat m2
Potřebujete kg podhozu Capatect Saniersystem 031.
11 kg/m2 Při spotřebě 1cm/m2.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect saniersystem 031 - Porézní jádro - 20kg

536302

Základní, vysoce porézní minerální omítka pro systémy sanačních omítek Capatect.

Vlastnosti

  • odolává mrazu i solím
  • vysoce prodyšná
  • umožňuje usazování solí ve spodních vrstvách omítky
  • odpovídá požadavkům WTA

Více

503,36 Kč vč. DPH

416,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect saniersystem 031 - Porézní jádro - 20kg 0.55
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Saniersystem 031 porézní jádro
 
 
Regulační omítková vrstva na ukládání solí v systému Sanačních omítek Capatect. Vyhovuje WTA 2.2.04.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Hotová namíchaná hydrofobní minerální jádrová omítka podle směrnice WTA 2-2-04 jako vyrovnávací vrstva pro rozpuštěné soli, speciálně sladěná se systémem sanačních omítek Capatect podle WTA. Jako jádrová omítka s velkým objemem pórů na ukládání solí, obsažených v materiálu stěny, rovněž jako vyrovnávací omítka na egalizaci nerovností na zdivu. Oblast využití: Od hranice terénu ve vnějších prostorech a na vnitřních plochách stěn.
 
Vlastnosti -  pojivová báze: vápno / cement -  vysoký obsah vzduchových pórů -  odolná proti mrazu a rozpuštěným solím -  vysoká propustnost pro vodní páry
 
Technická data -  kapilární nasákavost: w24 > 1,28 kg/m2 -  hloubka pronikání vody: h = > 6 mm -  obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě: 29 % obj. -  koeficient odporu proti difúzi vodních par: µ = 10 -  poréznost: 52 % obj. -  pevnost v tlaku po 28 dnech: ßd = 6,5 N/mm2 -  hrubá hustota čerstvé malty: 1,1 kg/dm3 Omítka Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro splňuje požadavky směrnice WTA 2-204. Osvědčení o zkouškách je k dispozici na vyžádání.
 
Balení 25 kg
 
Skladování V suchu, chraňte proti vlhkosti, jako cement. Skladovatelnost 6 měsíců. 
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Vlhké zdivo a zdivo s výskytem solí, omítku lze použít na vnitřní i vnější plochy. Postřiková malta musí být dostatečně vytvrzená (min. 24 hodin).
 
Příprava podkladu Stávající staré nebo poškozené omítky úplně otlučte minimálně 80 cm nad horní hranici vlhkosti nebo nad zónu výkvětu solí. Odstraňte křehké části, nečistoty, prach, staré živičné nátěry a ostatní látky s odpuzujícími účinky. Křehkou maltu ze spár je třeba vyškrábat minimálně do hloubky 2 cm.  Otlučená stará omítka s obsahem solí se musí ihned odstranit. Dále se zdivo musí důkladně očistit. Capatect Saniersystem 030 podhoz nanášejte formou částečného postřiku jako vrstvu na zvýšení přilnavosti a nechte vytvrdnout (min. 24 hodin).
 
Příprava materiálu Na jeden pytel 25 kg nalijte potřebné množství studené a čisté vody (cca 7 - 8 l) do kbelíku na maltu a pomalu přidávejte suchou maltovou směs. Míchejte silným míchadlem a rozdělejte tak, aby hmota neobsahovala hrudky a byla homogenní. Na rozdělání omítky Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro se nejlépe hodí míchačky s nuceným mícháním. Nejprve nalijte asi 3/4 potřebného množství vody, pak naplňte suchou maltovou směs a během procesu míchání přidávejte zbývající vodu. Dobu míchání je vždy nutno volit tak, aby bylo dosaženo předepsané hustoty čerstvé malty!  
 
Je-li zapotřebí, může se konzistence po krátké době zrání dodatečně upravit malým množstvím vody.  Na strojní zpracování se mohou použít i vhodné omítací stroje (například PFT G 4) za účelem rozmíchání. Aby se docílila požadovaná tvorba vzduchových pórů, je třeba použít vhodný plášť šneku, těleso šneku na normální omítky a domíchávač.  Při použití míchačky s nuceným mícháním je třeba dbát na to, aby se malta nemíchala příliš dlouho.  Pro kontrolu správného obsahu vzduchových pórů je nutno na počátku práce překontrolovat hrubou hustotu čerstvé malty (hmotnost 1 litru). Tato hustota nesmí překročit hodnotu 1,3 kg/dm3. Doporučují se rutinní kontroly během provádění práce.
 
Nanášení materiálu Suchý podklad v případě potřeby navlhčete. Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro se může nanášet manuálně nebo omítacím strojem jedním pracovním postupem v tloušťce vrstvy od 10 do 40 mm.  Nesmí se nanášet v menší tloušťce než 10 mm. Vyškrábané spáry ve zdivu se mohou vyplňovat jedním pracovním postupem. Doba zpracování činí cca 1 hodinu v závislosti na povětrnostních podmínkách. Povrch se urovná nahrubo latí a během tuhnutí, když začne mít matný vzhled, se rovnoměrně vodorovně zdrsní hřebenem na omítky. Tím se dosáhne velmi dobré přilnavosti pro následnou sanační omítku Capatect Rapid, jako dalšího mechanického ukotvení. Jestliže se zdrsnění provede příliš brzy, vznikne na povrchu omítky slinutá vrstva, která působí na sanační omítku Capatect opačně - snižuje přilnavost. Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami. Za vysoké vlhkosti vzduchu např. ve sklepních prostorech je možné podpořit vysychání pomocí vysoušečů. Vnitřní prostory se po omítnutí nesmí vytápět příliš rychle, aby se zabránilo vzniku trhlin vlivem pnutí.
 
Spotřeba Cca 10,0 kg/m2/1 cm tloušťky nanesené vrstvy. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát při zpracování a smršťování.  Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování.  Při použití omítacího stroje se spotřeba může mírně zvýšit. Rovněž v případě nerovností na zdivu se musí zakalkulovat spotřeba navíc.
 
Podmínky zpracování Nanášení při teplotě nižší než + 5°C (teplota objektu, materiálu a vzduchu) i za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy, popřípadě za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro chraňte proti příliš rychlé ztrátě (odpařování) vody!
 
Doba schnutí Před nanesením omítky Capatect Rapid je třeba dodržet dobu vysychání 10 dnů na 1 cm tloušťky nanesené vrstvy v závislosti na povětrnostních podmínkách (1 den/1 mm omítky Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro). Za teplého počasí se musí přijmout vhodná opatření proti příliš rychlému vysychání povrchu omítky. Malta vysychá vlivem hydratace a fyzikálně, tzn. odpařováním záměsové vody.  V chladném období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dochází k prodloužení vysychání. Je-li to nutné, použijte vysoušeče vlhkosti.
 
Čištění nářadí Nástroje čistěte ihned po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Dráždivý. Obsahuje cement. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a

ochranné brýle nebo obličejový štít. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
 
Třída nebezpečnosti podle VbF (vyhláška o hořlavých kapalinách): neuvádí se
 
Předpisy ADR/RID: neuvádí se
 
Určeno jen k průmyslovému použití!
 
Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu 17 01 00.
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.