Spotřeba

Potřebuji armovat: m2
Budete potřebovat kg armovacího tmelu Capatect 186M
5 kg/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect 186M Zobrazit větší

Capatect 186M - 25 kg

859367

Práškové lepidlo používané k lepení isolačních desek a k uložení výztužné tkaniny tepelně izolačních fasádních desek a k vytváření hladkých vrstev zesílených skelnou tkaninou.

Vlastnosti

  • dobře se zpracovává
  • propustné pro vodní páry
  • dlouhá doba zasychání
  • optimální hrubost / vysoká pevnost
  • spotřeba: 4-5kg / m2 / 1 krok

Více

199,65 Kč vč. DPH

165,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect 186M - 25 kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect 186M
 
 
Cementová lepicí a omítková malta obohacená syntetickou pryskyřicí pro použití v tepelně izolačních systémech
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Maltová směs Capatect 186M je minerální cementová malta, obohacená syntetickou pryskyřicí, a úředně kontrolovaná lepicí a omítková malta pro tepelně izolační systémy Capatect (BASIC-line, TOP-line, MINERA-line).
 
Vlastnosti - lze velmi dobře zpracovávat - rychlé tvrdnutí - krátká doba čekání před nanesením další vrstvy
 
Technická data - maximální zrnitost: 0,8 mm - přilnavost v tahu na hladkém betonu po bednění: > 100 KN/m2 - přilnavost v tahu na izolačním materiálu EPS-F: > 100 KN/m2
 
Materiálová báze Suchá maltová směs s minerálními pojivy.
 
Konzistence Práškovitá
 
Barevný odstín Cementově šedý
 
Balení Pytel 25 kg.
 
Skladování V suchu, chránit před vlhkostí jako cement. Skladovatelnost max. 6 měsíců.
 
Zpracování
 
Nanášení základní vrstvy Všeobecně platí náš návod na zpracování kombinovaných tepelně izolačních systémů Capatect a jejich příslušenství.
 
Lepení izolačních desek: Lepící maltu Capatect 186M nanášejte na zadní stranu izolační desky metodou „rámeček a body“  (na okraji po obvodu pás o šířce cca 5 cm, uprostřed desky 3 hrudky o velikosti dlaně). Nanášené množství lepidla a výšku pásů je třeba upravit podle tolerancí podkladu tak, aby se dosáhlo kontaktní plochy lepidla alespoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až ± 1 cm.  Izolační desky nalepujte do vazby zdola směrem nahoru těsně přitisknuté k sobě a dobře je přitlačte. Na kontaktní plochy spojů desek nenanášejte lepidlo. Dbejte na správné vodorovné a svislé lícování uložených desek.  
 
Nanášení armovací vrstvy: Případné přesazené spoje izolačních desek se musí obrousit a ulpělý prach po broušení odstranit. Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na rohy a otvory ve fasádě se nanáší tmel Capatect 186M vždy v šířce pásu tkaniny a v tloušťce 2/3 požadované vrstvy. Do armovací vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm a poté se znovu překryje nánosem tmelu Capatect 186M ještě do mokré vrstvy, takže se zajistí celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Celkové tloušťka armovací vrstvy činí cca 4,0 mm, přičemž skelná tkanina Capatect je uložena zhruba uprostřed vrstvy. 
 

Příprava podkladu Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic i odpuzujících látek (dodržujte normu ČSN 73 2901). Poškozené a odlupující se minerální nátěry nebo strukturní omítky je nutno dokonale odstranit. Místa s uvolněnou omítkou se musí otlouci a omítnout tmelem Capatect 186M tak, aby plochy na sebe navazovaly. Minerální povrch, uvolňující písek nebo prach, je nutno důkladně očistit až k pevným složkám a opatřit základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund LF.
 
Vhodné podklady Neomítnuté zdivo a zdivo s minerální omítkou. Organické nátěry se musí odstranit. Nosné minerální staré nátěry se musí zdrsnit, aby se zlepšila přilnavost.
 
Příprava materiálu Do kbelíku nalijte cca 6 – 7 litrů vody a za stálého důkladného míchání vhodným míchadlem (maximálně 400 ot./min) přidávejte postupně celý obsah balení lepicí malty a tmelu Capatect 186M. Míchejte, aby vznikla homogenní hmota bez hrudek, minimálně však 5 minut. Hmotu nechte zrát cca 10 minut a ještě jednou krátce promíchejte. Na rozmíchání lze používat i vhodné kontinuální míchačky.
 
Nanášení materiálu V zásadě platí náš návod k montáži tepelně izolačních systémů Capatect. 
 
Spotřeba lepení: cca 4,0 kg/m2  úprava povrchu: cca 5,0 kg/m2
 
Podmínky zpracování Teplota při zpracování: Nanášení za teploty pod +5°C (teplota stavby, mater iálu a vzduchu) i za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za jevů rosného bodu není povoleno.
 
Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu minimáln ě 3 - 5 dnů. Aby bylo možné zabránit působení deště během fáze vysychání, zakryjte plochu případně plachtami.
 
Zvláštní doporučení Abyste zabránili viditelným spojům v jednotlivých pásech, napojujte je vždy mokré do mokrého. Aby byly plně využity vlastnosti tmelu Capatect Minera Carbon, nemíchejte jej s jinými produkty. Tmel není vhodný na vodorovné plochy zatěžované vodou. Abyste zabránili poškození základní vrstvy deštěm, zakryjte zpracovávanou plochu vhodnými plachtami. Stejně tak použijte vodné zakrytí v případě slunečního záření nebo silného větru.
 
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Obsahuje: vápenný hydrát, cement. Dráždivý! Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Určeno pouze pro průmyslové použití.
 
Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle platných místních předpisů jako nebezpečný odpad. Vytvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
 
Servisní středisko tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz