Spotřeba

Potřebuji nalepit kg
Budete potřebovat m2 lepícího tmelu Capatect TopFix kleber.
5 m2/kg Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect TOP FIX Kleber - 25kg Zobrazit větší

Capatect TOP FIX Kleber - 25kg

871356

Minerální lepidlo vylepšené organickými pryskyřicemi pro lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů.

Vlastnosti

  • třída reakce na oheň A1 (EN 13501-1)
  • zušlechťující přísady pro snadné a rychlé zpracování
  • minerální pojivo s plastifikátory a optimální velikost zrna
  • vysoká přilnavost
  • dobrá prodyšnost pro vodní páry
  • přídržnost >= 0,08MPa
  • Spotřeba

    Lepení cca 4-5 kg/m2.

Více

163,35 Kč vč. DPH

135,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect TOP FIX Kleber - 25kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Top Fix Kleber
 
 
Minerální lepidlo vylepšené organickými pryskyřicemi výhradně pro lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů Capatect.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Capatect Top Fix Kleber je minerální, cementem pojené lepidlo s organickými zušlechťujícími přísadami výhradně pro lepení fasádních izolačních desek. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.
 
Vlastnosti - třída reakce na oheň A1 (EN 13501-1) - výborné užitné vlastnosti - zušlechťující přísady pro snadné a rychlé zpracování - minerální pojivo s plastifikátory a optimální velikost zrna - vhodně zvolená a odstupňovaná kombinace křemenných a vápencových plniv - vysoká přilnavost - dobrá prodyšnost pro vodní páry - přátelské pro životní prostředí
 
Technická data - přídržnost >= 0,08MPa - sypná hmotnost cca 1,4 kg/dm3 - hustota cca 1,7 kg/dm3 - konzistence: práškovitá -  Materiálová báze Suchá maltová směs s minerálními pojivy, zušlechtěná organickými přísadami.
 
Balení Pytel 25 kg.
 
Odstín Červenošedá
 
Skladování V suchu, chránit před vlhkostí jako cement. Skladovatelnost max. 6 měsíců.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Minerální omítky a omítnuté zdivo. Pro lepení polystyrénových desek i polystyrénové desky.
 
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte  ustanovení našeho montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Staré nosné a pevné minerální nátěry před nanášením lepidla zdrsněte, aby se dosáhlo lepší přídržnosti. Staré, problematické nátěry nebo omítky musí být beze zbytku odstraněny. Pro orientační ověření vhodnosti podkladu nalepte lepidlem Capatect Top Fix Kleber na podklad čtverec výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při pokusu o vytržení tkaniny z lepidla (nejdříve po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s lepidlem, ale musí se tkanina vytrhnout z vrstvy lepidla. Chybějící části jádrové omítky nebo jiné nerovnosti je třeba vyrovnat vhodnou jádrovou omítkou. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit vhodným penetračním prostředkem.
 
Příprava materiálu Obsah jednoho pytle postupně vsypejte do cca 6 litrů vody a promíchejte pomaluběžným motorovým míchadlem po dobu alespoň 5 minut do homogenní směsi bez hrudek. Nechte cca 10 minut odstát, a znovu krátce promíchejte. 
 
K míchání lze použít i vhodné průběžné míchačky.
 
Nanášení materiálu V zásadě platí náš návod k montáži tepelně izolačních systémů Capatect. 
 
Lepení desek: Capatect Top Fix Kleber se nanáší na zadní stranu izolační desky v rámečku  o šíři cca 6 cm po obvodu desky a 3 terčích velikosti dlaně do plochy desky. Množství lepidla je třeba volit tak, aby po usazení desky bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepením lze vyrovnat nerovnosti podkladu do 1 cm.
 
Použití k zesílení izolační vrstvy: - k lepení polystyrénových desek na polystyrénové desky - k lepení polystyrénových desek na omítku stávajícího tepelně izolačního systému
 
Strojní nanášení: Capatect Top Fix Kleber je možné vhodným zařízením nanášet buď na zadní stranu desky (formou rámečku po okraji desky a pásu tvaru W nebo M do plochy, aby bylo nalepeno alespoň 40% plochy), nebo přímo na stěnu. Lepidlo musí být nanášeno, případně upraveno zubatým hladítkem tak, aby i v tomto případě bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepidlo nanášejte jenom na takovou plochu, abyste desky stačili bezprostředně nalepit. Povrchovým zaschnutím lepidla by se snížila přídržnost desek.  Desky se lepí od spodní hrany systému na vazbu. Ve spojích musí desky těsně přiléhat, lepidlo nesmí být ve spáře mezi deskami.
 
Spotřeba Lepení cca 5 kg/m2. Jedná se o směrnou hodnotu bez záruky. Skutečnou spotřebu ověřte přímo na objektu.
 
Podmínky zpracování Během práce a vytvrzování lepidla nesmí teplota klesnout pod 5oC. Nepracujte na Sluncem vyhřátých stěnách, při dešti, za vysoké vlhkosti, nebo při silném větru.
 
Doba schnutí Při 20oC a 65% vlhkosti cca 24 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.
 
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Obsahuje cement. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Určeno pouze pro průmyslové použití.
 
Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle platných místních předpisů. Vytvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.
 
Upozornění Aby byly zachovány všechny vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemíchejte jej s jinými materiály.
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci

s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.