Spotřeba

Potřebuji armovat: kg
Budete potřebovat m2 armovacího tmelu Capatect 190A.
5 m2/kg Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect 190 A - 25kg Zobrazit větší

Capatect 190 A - 25kg

859366

Suchá minerální maltovina používaná k lepení a kladení tepelně izolačních fasádních
desek a k vytváření vysoce odolných výztužových vrstev zesílených skelnou tkaninou.

Vlastnosti

  • vysoká mechanická odolnost
  • vodoodpoudivá
  • odolává vlivům povětrnosti

Více

344,85 Kč vč. DPH

285,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect 190 A - 25kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect 190
 
Lepicí malta a tmel
 
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Maltová směs Capatect 190 je minerální cementová malta, obohacená syntetickou pryskyřicí, a úředně kontrolovaná lepicí a omítková malta pro tepelně izolační systémy Capatect PS (BASIC-line, TOP-line). Tmel Capatect 190 vyhovuje normě ÖNORM B 6121.
 
Vlastnosti - jednoduchá příprava - lze velmi dobře zpracovávat - lze zpracovávat ručně i strojově - minerální pojiva - obohaceno syntetickou pryskyřicí - dobrá prodyšnost pro vodní páry - odolná vlivům povětrnosti, nízká nasákavost - kontrolovaná podle normy ÖNORM B 6121 
 
Technická data - prodyšnost pro vodní páry µ = 35 - hustota 1.450 kg/m3  - maximální zrnitost: 0,5 mm - přilnavost v tahu na hladkém betonu po bednění: > 100 KN/m2 - přilnavost v tahu na izolačním materiálu EPS-F: > 100 KN/m2 - nasákavost < 0,5 kg/m2/24 hod (podle ETAG 004) - Konzistence: práškovitá
 
Materiálová báze Suchá směs minerálních pojiv a plniv a organických zušlechťujících přísad.
 
Balení 25 kg
 
Odstín Cementově šedý
 
Skladování V suchém prostředí, chraňte proti vlhkosti, jako cement.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Neomítnuté zdivo a zdivo s minerální omítkou. Organické nátěry se musí odstranit. Nosné minerální staré nátěry se musí zdrsnit, aby se zlepšila přilnavost.
 
Příprava podkladu Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic i odpuzujících látek (dodržujte normu ČSN EN 73 2901). Poškozené a odlupující se minerální nátěry nebo strukturní omítky je nutno dokonale odstranit. Místa s uvolněnou omítkou se musí otlouci a omítnout vhodnou maltou tak, aby plochy na sebe navazovaly. Minerální povrch, uvolňující písek nebo prach, je nutno důkladně očistit až k pevnému podkladu a opatřit základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund LF.
 
Příprava materiálu Do kbelíku nalijte cca 6 litrů vody a za stálého důkladného míchání vhodným míchadlem (maximálně 400 ot./min) přidávejte postupně celý obsah balení tmelu Capatect 190. Míchejte, aby vznikla homogenní hmota bez hrudek, minimálně však 5 minut. Hmotu nechte zrát cca 10 minut a ještě jednou krátce promíchejte. Na rozmíchání lze používat i vhodné kontinuální míchačky.

Nanášení materiálu Všeobecně platí náš návod na zpracování kombinovaných tepelně izolačních systémů Capatect a jejich příslušenství a norma ČSN EN 73 2901.
 
Lepení izolačních desek: Lepící maltu Capatect 190 nanášejte na zadní stranu izolační desky metodou „rámeček a body“  (na okraji po obvodu pás o šířce cca 5 cm, uprostřed desky 3 hrudky o velikosti dlaně). Nanášené množství lepidla a výšku pásů je třeba upravit podle tolerancí podkladu tak, aby se dosáhlo kontaktní plochy lepidla alespoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až ± 1 cm.  Izolační desky nalepujte do vazby zdola směrem nahoru těsně přitisknuté k sobě a dobře je přitlačte. Na kontaktní plochy spojů desek nenanášejte lepící malta. Dbejte na správné vodorovné a svislé lícování uložených desek.  
 
Nanášení základní vrstvy: Případné přesazené spoje izolačních desek se musí obrousit a ulpělý prach po broušení odstranit. Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na rohy a otvory ve fasádě se nanáší tmel Capatect 190 vždy v šířce pásu. Do malty se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm a poté se znovu překryje nánosem tmelu Capatect 190 ještě do mokré vrstvy, takže se zajistí celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Jmenovitá tloušťka základní vrstvy činí cca 3,0 mm, přičemž skelná tkanina Capatect je uložena zhruba uprostřed vrstvy.
 
Spotřeba lepení: cca 5,5 kg/m2  základní vrstva o jmenovité tloušťce 3 mm: cca 4,5 kg/m2
 
Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za jevů rosného bodu není povoleno. Tyto podmínky musí být dodrženy ještě nejméně 2 dny po aplikaci. V případě potřeby zakryjte fasádu vhodnými sítěmi nebo plachtami.
 
Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu minimáln ě 2 - 3 dny. Aby bylo možné zabránit působení deště během fáze vysychání, zakryjte plochu případně plachtami.
 
Čištění nářadí Ihned po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.  Používejte vhodné ochranné rukavice. Obsahuje cement.
 
Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu: Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (kod 16 03 03). Vytvrzené zbytky materiálu: Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 (kod 10 13 11). Znečištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.