Spotřeba

Potřebuji armovat: kg
Budete potřebovat m2 armovacího tmelu Capatect 133 Haftmortel.
5 m2/kg Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect 133 Haftmortel - 25kg Zobrazit větší

Capatect 133 Haftmortel - 25kg

859368

Práškové lepidlo používané k lepení isolačních desek z minerálních vláken a korku
a k uložení výztužné tkaniny.

Vlastnosti

  • výborná přilnavost ke všem minerálním podkladům
  • dlouhá doba zasychání
  • vynikající prodyšnost pro vodní páry

Více

199,65 Kč vč. DPH

165,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect 133 Haftmortel - 25kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace         
 
 Capatect 133   (lepicí malta a tmel)
 
-  minerální maltová sms na lepení a výztužovou vrstvu fasádních izolaních desek z minerálních vláken, obohacená syntetickou pryskyicí
 
 
Popis výrobku Úel použití: Malta Capatect 133 je minerální vápenocementová malta s obohacením syntetickou pryskyicí pro tepeln izolaní systémy Capatect MINERALine, a na armování jádrové omítky 
 
Vlastnosti: -  velmi dobré zpracování -  lze zpracovávat manuáln i strojem - neholavá - minerální pojiva - obohacení syntetickou pryskyicí -  vysoká propustnost pro vodní páry -  odolná proti povtrnostním vlivm, vodoodpudivá
 
Technická data: -  pilnavost v tahu na hladkém betonu po bednní: > 100 KN/m2 -  pilnavost v tahu na izolaním materiálu MW-PT: > 12 KN/m2
 
Spoteba:  Lepení a výztužová vrstva: cca 12 - 14kg/m2 
 
Konzistence: práškovitá
 
Barevný odstín: šedý
 
Skladování:  V suchu, chrate proti vlhkosti, podmínky jako u cementu. 
 
Maximální zrnitost: 1,2 mm
 
Zpracování: Postup nanášení: Všeobecn platí i náš návod na zpracování kombinovaných tepeln izolaních systém Capatect a jejich píslušenství.
 
Lepení fasádních izolaních desek Capatect s podélnými vlákny: Maltu Capatect 133 nanášejte na zadní stranu izolaních desek metodou rámeek a body (na okraji po obvodu pás o šíce cca 5 cm, uprosted desky 3 tere o velikosti dlan). Nanášené množství lepidla a výšku pás je teba upravit podle tolerancí podkladu tak, aby se dosáhlo kontaktní plochy lepidla alespo 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až +/- 1 cm. U izolaních desek z minerálních vláken a z korku je teba nanést lepicí hmotu tlakem strky v tenké vrstv ješt ped nanesením takzvanou „bodovou metodou“.
 
Lepení fasádních izolaních desek Capatect s kolmými vlákny (lamely): Lepení izolaních desek Capatect s kolmými vlákny se provádí celoplošn. Lepidlo se pitom nanáší ozubeným hladítkem o rozmru zub 10 mm. Nanesená strana izolaní desky smuje ke stn. Vlivem celoplošného nanášení se zvyšuje
spoteba podle povahy podkladu. Izolaní desky nalepujte do vazby zdola smrem nahoru tsn pitisknuté k sob a dobe je pitlate. Na kontaktní plochy spoj desek nenanášejte lepidlo. Dbejte na správné uložení desek, aby lícovaly vodorovn i svisle. 
 
Nanášení vyrovnávací vrstvy: Po upevnní ochranných lišt na okenní ostní a na hrany i diagonálního armování na rohy a otvory ve fasád se nanáší tmel Capatect 133nejdíve ve slabé vrstv a hladítkem se vtlaí do podkladu. Ped zaschnutím se nanese další vrstva tmelu Capatect 133 vždy v šíce pásu tkaniny a v tloušce 2/3 požadované vrstvy. Do armovací vrstvy se zatlaí skelná tkanina Capatect s pesahy minimáln 10 cm a poté se znovu pekryje nánosem tmelu Capatect 133 ješt do mokré vrstvy, takže se zajistí celoplošné zakrytí skelné tkaniny.
 
Nanášení na jádrovou omítku: Po upevnní ochranných lišt na okenní ostní a na hrany i diagonálního armování na rohy a otvory ve fasád se malta Capatect 133 nanáší zhruba v šíce pásu tkaniny. Do armovací vrstvy se zatlaí skelná tkanina Capatect s pesahy minimáln 10 cm a poté se znovu pekryje vrstvou malty Capatect 133 ješt do mokré vrstvy tak, aby se zajistilo celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Celkové tlouška vrstvy armované
podkladové omítky iní 3,0 až 5,0 mm, piemž výztužová tkanina Capatect je uložena zhruba uprosted vrstvy.
 
Teplota pi zpracování: Nanášení za teploty pod +5°C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého sluneního záení, za dešt bez ochranných opatení, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. 
 
istní náadí a pracovních pístroj: Okamžit po použití vodou.
 
 
Vhodné podklady:
 
Neomítnuté zdivo a zdivo s minerální omítkou. Organické nátry se musí odstranit. Nosné minerální staré nátry se musí zdrsnit, aby se zlepšila pilnavost.
 
Úprava podkladu: Podklad musí být nosný, istý a zbavený uvolnných ástic i odpuzujících látek. Poškozené a odlupující se minerální nátry nebo strukturní omítky je nutno dokonale odstranit. Místa s uvolnnou omítkou se musí otlouci a vyrovnat vhodnou maltou tak, aby plochy na sebe navazovaly. Minerální povrch, uvolující písek nebo prach, je nutno dkladn oistit až k pevným složkám a opatit základním nátrem pípravkem Caparol Tiefgrund LF.
 
Rozdlání materiálu: Do kbelíku nalijte cca 6 l vody a za dkladného míchání míchadlem o pomalém chodu (max. 400 ot./min.) postupn
pidávejte celý obsah pytle malty Capatect 133. Míchejte, dokud  nevznikne homogenní hmota bez hrudek, minimáln však 5 minut. Hmotu nechte zrát cca 10 minut a ješt jednou krátce promíchejte. Na rozmíchání lze používat i vhodné kontinuální míchaky.
 
Instrukce: Obsahuje: vápenný hydrát, cement. Dráždivý! Dráždí oi, dýchací orgány a kži. Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží. Uchovávejte mimo dosah dtí. Zamezte styku s kží a oima. Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc Používejte vhodné ochranné rukavice.
 
Obal / velikost balení:  pytle o obsahu 25 kg
 
 
Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdnné obaly. Zbytky materiálu: Anorganické odpady obsahující nebezpené látky (kod 16 03 03). Vytvrzené zbytky materiálu: Odpady z jiných smsných materiál na bázi cementu neuvedené pod ísly 10 13 09 a 10 13 10 (kod 10 13 11). Zneištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo
obaly tmito látkami zneištné (kod 15 01 10).
 
Tída nebezpenosti podle VbF (vyhláška o holavých kapalinách): neuvádí se
 
ADR/RID: neuvádí se
 
Ureno jen k prmyslovému použití!
 
 
 
Zvláštní instrukce:
 
Doba vysychání: Pi +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu minimáln 2 - 3 dny. Na ochranu proti psobení dešt bhem fáze vysychání pípadn zakryjte lešení plachtami.
 
Údaje o spoteb: Uvedená množství spoteby jednotlivých výrobk vycházejí ze zkušeností a nejsou pro nás závazná. Skutená spoteba závisí na mnoha faktorech, pesné hodnoty spoteby je možné stanovit pouze na základ vzorových ploch.
 
Technické poradenství V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech povrchových úprav tchto podklad. V obtížných pípadech Vám poskytnou naši odborní poradci detailní rady k daným objektm.