Spotřeba

Potřebuji nalepit m2
Budete potřebovat kg lepícího tmelu Capatect 615 Rollkleber
2.5 kg/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect ROLLKLEBER - 25kg Zobrazit větší

Capatect ROLLKLEBER - 25kg

33962

Flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení polystyrenových izolačních desek v tepelně isolačních systémech Capatect.

Vlastnosti

  • vysoká přilnavost k nesavým podkladům
  • prodyšné pro vodní páry
  • připravené k okamžitému použití

Více

1 133,77 Kč vč. DPH

937,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect ROLLKLEBER - 25kg 0.1
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace    

  
 Capatect-Rollkleber 615  (lepidlo na nanášení válekem)
 
Pružné disperzní lepidlo s obsahem plniva
 
 
Popis výrobku Úel a rozsah použití Speciální lepidlo na celoplošné lepení fasádních tepeln izolaních desek Capatect-PS (polystyrénových) pro kombinovaný tepeln izolaní systém Capatect. Použití speciáln k lepení na devotískové desky a jiné nosné a rovné, slab nasákavé podklady. 
 
Vlastnosti - chování pi požáru: „obtížn holavé“ - trvale vysoká adhezní síla vi devu, devním materiálm, polystyrénové tvrzené pn i minerálním podkladm -  propustné pro vodní páry -  hotové k pímému zpracování -  jemné, snadno roztíratelné -  lze zpracovávat po dlouhou dobu  -  velmi dobrá pružnost
 
Technická data -  faktor difuzního odporu vodních par: µ < 150 -  pilnavost v tahu na devotískové desce V 100: > 0,77 N/mm2  -  pilnavost v tahu na desce z tvrzené polystyrénové pny: > 0,1 N/mm2  -  hustota: cca 1,6 kg/dm3 
 
Spoteba Podle zpsobu nanášení (v závislosti na tloušce nanášené vrstvy a na rovnosti podkladu):
nanášení válekem:    cca 2,0 kg/m2  nanášení ozubeným hladítkem:  cca 2,5 kg/m2 
 
Barevný odstín  svtle béžový
 
Konzistence  pastovitá
 
Balení / velikost nádob -  kbelík 25 kg
 
Skladování V chladném, ale nemrazivém prostedí.
 
 
Zpracování Úprava podkladu Podklad musí být rovný, istý, suchý, pevný, nosný, zbavený odpuzujících látek a mírn nasákavý. 
 
Píprava materiálu Lepidlo Capatect-Rollkleber 615 je namícháno bez dalších písad k pímému zpracování nanášením ozubeným hladítkem. Musí se jen krátce promíchat míchadlem s pomalým chodem. Je-li teba, konzistence se upraví malým množstvím vody.
 
Pi nanášení válekem z berání kže je nutno lepidlo podle poteby upravit do správné konzistence malým pídavkem vody (max. 2 %).
 
Lepení izolaních desek Lepidlo Capatect-Rollkleber 615 se zpravidla nanáší na podklad.
 
Nanášení ozubeným hladítkem: Pi nanášení ozubeným hladítkem se lepidlo nejprve rovnomrn nanese a poté se uhladí ozubeným hladítkem se zuby 6 x 4 mm. Tento zpsob nanášení se používá optimáln na vertikálních plochách.
 
Nanášení válekem: Nanášení lepidla se provádí rovnomrn válekem z berání kže tak, aby se dosáhlo dostateného pokrytí podkladu. Tato metoda lepení se používá pednostn na ležatých plochách stnových prvk (nap. nanášení ve výrob na hotové prefabrikované stavební prvky).
 
U obou zpsob je teba vždy nanést lepidlo jen na takovou plochu, kterou lze bezprostedn pokrýt izolaními deskami. Doba zpracování lepidla iní pi 20°C cca 15 minut. Za vyšší nasákavosti podkladu, zvýšené teploty, vtšího proudní vzduchu a sluneního záení lepidlo vysychá relativn rychle. Proto se mohou vyskytnout problémy s pilnavostí.
 
Nanášení lepidla lze provádt rovnž obma zpsoby celoplošn pímo na zadní stranu izolaních desek.
 
Izolaní desky se pitlaí mírn posuvným pohybem pevn k podkladu tak, aby došlo k ádnému pilepení. Lepidlo, které pitom bude po stranách vytékat, se odstraní strkou. U první ady izolaních desek v soklové lišt je teba dát pozor na to, aby desky pevn doléhaly k pední hran lišty. Lišta nesmí v žádném pípad vynívat v dsledku píliš malého množství naneseného lepidla. 
 
Lepení izolaních desek je nutno provádt vždy ve vazb.
 
Teplota pi zpracování Bhem zpracování a ve fázi vysychání nesmí teplota okolí a podkladu poklesnout pod +5°C.
 
Neprovádjte lepení na plochách, zahátých slunením záením, za dešt, za vysoké
vlhkosti vzduchu nebo za silného vtru.
 
Vysychání / doba vysychání Pi +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu podle nanesené tloušky vrstvy cca 24 hodin. Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje
 
istní pístroj a náadí Okamžit po použití vodou.
 
 
Instrukce: Na ochranu proti psobení dešt bhem fáze vysychání zakryjte lešení pípadn plachtami.
 
Likvidace
Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdnné nádoby. Tekuté zbytky materiálu: Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 (kód 08 04 10).
 
Bezpenostní instrukce a pokyny Uchovávejte mimo dosah dtí. Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Kód Gis D1.
 
 
Servisní stedisko: tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz